Ashtanga opening chant

Learn the Ashtanga opening chant with this simple call and response class.

Om 
Vande Gurunam Charanaravinde 
Sandarshita Svatma Sukhava Bodhe 
Nih Shreyase Jangalikayamane 
Samsara Halahala Mohashantiyai 
Abahu Purushakaram 
Shankachakrasi Dharinam 
Sahasra Shirasam Shvetam 
Pranamami Patanjalim 
Om


  

 

Comments

{{scope.commentsCount}} {{1 === scope.commentsCount ? 'comment' : 'comments'}}

You might also like